สถานที่จัดประชุม: Tsinghua Science Park

Tsinghua Science Park ก่อตั้งโดย Tsinghua University ที่รวบรวมทรัพยากรด้านเทคนิคและทรัพยากรบุคคล นอกจากนี้ Tsinghua Science Park ยังคงเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและนอกประเทศ

Tsinghua University เริ่มการก่อสร้าง Tsinghua Science Park พ.ศ. 2537 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุทยานที่ทันสมัยในประเทศจีน การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ. ศ. 2541 จึงทำให้ได้รับความสนใจจากนานาชาติที่เล็งเห็นถึงประโยชน์จาก “นโยบายนวัตกรรม”

อุทยาน Tsinghua Innovation Park เป็นสวนสาธารณะของ Tsinghua Science Park และในปี พ.ศ. 2543 กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ยอมรับอุทยานว่าเป็นหนึ่งในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติแห่งแรกในประเทศจีน

Scroll to top