news-site-Higher-education-institution-library

ประเด็นสำคัญการประชุมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561

ห้องสมุดเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญมากของสถาบันทางวิชาการ หรือ สถาบันทางการศึกษาจะต้องมีห้องสมุดเพื่อเอาไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้รับบริการในพื้นที่ของตัวเอง แต่หลังจากโลกของเราเปลี่ยนไปใช้สารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นทำให้ห้องสมุดต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งเพื่อตามโลกให้ทัน จึงเป็นที่มาของการประชุมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 1/2561 มีเรื่องอะไรสำคัญบ้าง

การบรรยายพิเศษ

หลังจากเปิดพิธีการประชุมแล้ว เรื่องแรกเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน โดย ร.ศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเด็นสำคัญของการบรรยายครั้งนี้ก็คือ การเผยแพร่แนวคิดการพัฒนาห้องสมุดแบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการพัฒนามาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พร้อมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็เปลี่ยนไปการใช้สารสนเทศไม่เหมือนยุคสมัยเมื่อ 5 ปีก่อนแล้วดังนั้น บรรณารักษ์ บุคลากรที่สำคัญของงานนี้และใกล้ชิดกับผู้รับบริการมากที่สุดต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากไม่ปรับตัวจะทำให้สำนักงานวิทยทรัพยากรที่ตัวเองประจำอยู่นั้นล้าสมัย และไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน

เยี่ยมชมคณะทำงาน

หลังจากฟังบรรยายแล้ว ก็มาถึงขั้นตอนการดูงาน คณะทำงานและผู้เข้าร่วมการประชุมไปเยี่ยมชมนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นิทรรศการดังกล่าวเป็นการแสดงข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล คลังข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นได้จากทุกที่ ทุกเวลา

การจัดทำคู่มือ

หลังจากฟังบรรยาย และศึกษาดูงานห้องสมุดออนไลน์กันไปแล้ว ก็จะเป็นการประชุมเพื่ออภิปรายแนวทางการทำงาน เรื่องสำคัญก็คือ การจัดทำคู่มือการจำหน่ายออกทรัพยากรสารสนเทศ ฉบับพิมพ์ใหม่ ตรงนี้สำคัญเรื่องของกฎ มาตรฐานในการทำงานที่บรรณารักษ์แต่ละแห่งจะนำไปใช้ต่อไปที่ห้องสมุดของตัวเอง

การทำฐานข้อมูล

เรื่องต่อไปการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อันนี้สำคัญมากเพราะข้อมูลตรงนี้จะกลายเป็นแหล่งอ้างอิงสำคัญของข้อมูลด้านสารเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยการทำฐานข้อมูลตรงนี้จะร่วมงานกันกับฝ่ายวารสารของหน่วยงาน สกอ. (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) ในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ฐานข้อมูลนี้หาข้อมูลสำคัญตั้งแต่ศึกษาหาความรู้ ทำรายงาน ทำวิจัย และทำวิทยานิพนธ์

จัดหา open access

ประเด็นสำคัญต่อไป ก็คือการจัดหา แหล่ง Open Access ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่ายขึ้น รวมถึงจะมีการส่งแหล่ง open access ของตัวเองเพื่อแชร์ร่วมกันกับทุกห้องสมุดเพื่อให้ฐานข้อมูลของ open access มากขึ้นตอบสนองมากขึ้นต่อผู้รับบริการมากขึ้นต่อไป

จะเห็นว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางปรับตัวให้ถูกต้อง ถูกทิศทางและตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้ในยุคปัจจุบันจนถึงอนาคต ต้องมาดูว่าหลังจากนี้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจะเอาผลการประชุมครั้งนี้ไปพัฒนาทิศทางไหน

Scroll to top