International-Digital-Asia-Pacific-Library-site-news

การประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัลเอเซียแปซิฟิกระดับนานาชาติ ประจำปี 2557

การประชุมวิชาการเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญอย่างมากต่อระบบการศึกษาไทย เพราะการประชุมวิชาการจะทำให้วงการวิชาการตื่นตัวได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการรวมถึงเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเดินไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้การพัฒนาพร้อมกันทั้งองคาพยพ ในระดับมหาวิทยาลัยมีการประชุมวิชาการมากมายทั้งในภาพรวมหรือเฉพาะหน่วยงานในองค์กรอย่างเช่น การประชุมวิชาการห้องสมุด

การประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัล

ห้องสมุดเป็นองค์กรสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด เป็นเพราะว่าตอนนี้ห้องสมุดที่เคยเป็นแหล่งงานวิชาการให้นักศึกษาได้เข้าไปศึกษาค้นคว้า แต่หลังจากแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น มีข้อมูลมากขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ทำให้ห้องสมุดเองก็ต้องปรับตัว จากหนังสือแบบเดิม เข้าสู่ห้องสมุดดิจิทัล การประชุมวิชาการห้องสมุดจะช่วยให้การพัฒนาห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การประชุมระดับนานาชาติ

ห้องสมุดดิจิทัลไม่ได้มีการประชุมกันเพียงแค่ในบรรดาห้องสมุดด้วยกันเท่านั้น ยังมีการประชุมห้องสมุดในระดับที่สูงขึ้นไปด้วย กล่าวคือการประชุมวิชาการห้องสมุดดิจิทัลระดับเอเชียแปซิฟิกระดับนานาชาติ ซึ่งการประชุมครั้งจัดขึ้น ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับหน่วยงานห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

site-International-Digital-Asia-Pacific-Library-news

จุดประสงค์ในการจัดงาน

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลให้ทันกับโลกยุคใหม่ รวมถึงอนาคตที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่นาน สองเป็นเวทีเชิงวิชาการให้นักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำมาซึ่งการตกผลึกทางวิชาการจะได้นำผลึกนั้นไปพัฒนาต่อไป และสามการจัดงานประชุมครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวาระพิเศษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาปนามาได้ถึง 50 ปี ถือว่าเป็นงานสำคัญของมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่ง

เทคโนโลยี

สำหรับการประชุมทางวิชาการห้องสมุดดิจิทัลนานาชาติในครั้งนี้ เรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการสืบค้นหาที่จะสร้างเครื่องมืออย่างไรให้การค้นหาฐานข้อมูล ความรู้ องค์ความรู้ จากระบบดิจิทัลของนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปที่จะมาใช้บริการทำได้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการทำระบบโซเชียลเน็ตเวิร์คมาใช้เพื่อเชื่อมโยง หรือ แนะนำแหล่งความรู้ไปถึงนักศึกษาได้ สองมีการพูดถึงระบบการสร้างแอพพลิเคชั่นช่วยค้นหาฐานข้อมูลอีกด้วย สุดท้ายประเด็นสำคัญเลยนั่นคือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยให้การทำวิจัย และป้องกันการคัดลอกวิจัยมาส่ง ซึ่งแต่ละฝ่ายก็ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างเทคโนโลยีดังกล่าวออกมาได้อย่างน่าฟัง จนสามารถเอากลับไปคิดต่อสร้างผลงานได้เยอะ

Scroll to top