Development-of-Digital-Library

การพัฒนาของห้องสมุดดิจิตอล

สิ่งที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ทุกเรื่องราวล้วนแล้วแต่ต้องมีการพัฒนาไปข้างหน้าด้วยกันทั้งสิ้น สาเหตุสำคัญก็เพื่อในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วคนเราที่อาศัยอยู่บนโลกหากเราสามารถนำสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งถ้าเราสามารถพัฒนาสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์กับตนเองและคนอื่นได้ก็จะยิ่งเป็นที่น่านับถือสุดๆ แม้แต่เรื่องของห้องสมุดที่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการสร้างความรู้ ให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคลก็ยังต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่อย่างนั้นก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังจนไม่สามารถดำรงอยู่ได้ การพัฒนาของห้องสมุดที่เห็นได้ชัดเจนจึงเป็นการพัฒนาจากห้องสมุดทั่วไปสู่การเป็นห้องสมุดดิจิตอล แต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อห้องสมุดดิจิตอลก็ต้องมีการพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดีมากขึ้นไปอีก

เรื่องของการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลเป็นแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านระบบงานของห้องสมุดให้มาใช้ในรูปแบบของการจัดการระบบดิจิตอล ใช้หลักการด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องมีการศึกษาด้านความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านของความต้องการจากผู้ใช้งาน ความจำเป็น เรื่องของสภาพเศรษฐกิจ สังคม กำลังคน เทคโนโลยีต่างๆ ว่ามีความคุ้มค่ามากแค่ไหนกับการเลือกลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้งานข้อมูลเหล่านี้ภายในองค์กรและเกิดประโยชน์กับส่วนรวมมากน้อยขนาดไหน โดยการใช้องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องร่วมกันสำหรับการสร้างแหล่งการเรียนรู้ของสังคมให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการด้านข้อมูล ความพร้อมในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เลือกใช้และเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของงบประมาณ

Development-of-Digital-Library-one

กระบวนการด้านการพัฒนาห้องสมุดดิจิตอล

  1. ต้องดูเรื่องวัตถุประสงค์และความจำเป็นของการจะพัฒนาหากว่ามองแล้วว่าคุ้มค่าที่จะพัฒนานั่นก็เป็นเรื่องที่ดีที่ควรพัฒนา
  2. เนื้อหาที่ต้องทำการจัดเก็บว่ามากน้อยแค่ไหน ต้องจัดเก็บด้วยวิธีการใดบ้างจึงจะเหมาะสมที่สุดในการพัฒนา
  3. ขนาดของโครงการที่จะทำการพัฒนา สาเหตุที่ต้องผ่านกระบวนการนี้ก็เพราะต้องดูในเรื่องของงบประมาณค่าใช้จ่ายที่มีความเกี่ยวข้องนั่นเอง
  4. อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการรวมไปถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีมากน้อยขนาดไหน ครบถ้วนหรือไม่
  5. มีการกำหนดผู้ที่มีความสามารถในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนางานเป็นไปตามโครงการที่ได้วางแผนเอาไว้

การพัฒนาห้องสมุดดิจิตอลต้องค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป วางงานตามแผนที่ได้กำหนดและปฏิบัติตามแผนนั้นๆ รับรองว่าจะได้ผลตอบรับที่คุ้มค่ากับการลงทุนไปอย่างแน่นอน

Scroll to top